OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky

AtelierPaula – Jiří Paulíček a Matěj Duna

se sídlem Kolešov 10,Hořesedly ,270 04

identifikační čísla: 40625818 a 19685726

pro prodej a truhlářskou zakázkovou výrobu nabízenou na internetové adrese www.atelierpaula.cz

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi objednatelem a prodávajícím – výrobcem v oblasti truhlářské činnosti nabízené firmou www.atelierpaula.cz – Jiří Paulíček ičo: 40625818 (dále jen "prodávající") a jejími obchodními partnery (dále jen "objednatel").

I. Základní ustanovení -

Objednatel podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je objednatel dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající www.atelierpaula.cz zastoupená  společníky Jiří Paulíček a Matěj Duna zabývající se výrobou a prodejem zboží pro interiér a exteriér jak dalším prodejcům, tak i spotřebitelům. Další informace o prodávajícím jsou uvedeny v sekci "Kontakty".

Objednatel

Objednatel - spotřebitel - osoba, nebo podnikatel - prodejce

Objednatel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku,ve smyslu §2586 a následujících , jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění novel.
Objednávka - smlouva o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel ( kupující ) a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
Smlouva o dílo - objednávka ,je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího objednateli (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu vznikají mezi objednatelem a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny smlouvou o dílo a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

II. Pravidla obchodu

1.Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních dat.

2.Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje. Každá objednávka je po přijetí potvrzena e-mailem - zprávou, ve které máte možnost zkontrolovat správnost vyplněných dat. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, prosíme o rychlou informaci na e-mail atelierpaula@email.cz

3.Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.

4.Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka (objednatele) telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje, atypické požadavky a další.

5. U objednávek - zakázková výroba je potřeba počítat s individualitou a umem jednotlivých řemeslníků,kdy jejich originální práce je nezastupitelná a nelze ji suplovat jiným řemeslníkem z oboru.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

III. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s objednatelem a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty objednatelem prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Objednatel dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

IV. Ceny výrobků

Všechny ceny jsou smluvní.

Cena: Smluvní strany se dohodly na kupní ceně předmětu koupě u hotových výrobků , která je uvedena na stránkách www.atelierpaula.cz a nebo na ceně po vyčíslení ceny v cenové nabídce po zjištění požadavků objednatele.

Kupní cena je zpravidla uhrazena nebo doplacena objednatelem při předání zboží, případně jiným způsobem dle dohody obou smluvních stran. Uhrazení kupní ceny je podmínkou k předání objednaného zboží objednateli. Kupní cenu inkasuje zplnomocněný zástupce smluvního dopravce, nebo zaměstnance firmy www.atelierpaula.cz Jiří Paulíček ič: 406 25 818.Doprava je účtována zvlášť(dle konkrétního požadavku objednatele) a není v ceně zboží v základní nabídce při potvrzení objednávky. Náklady na dopravu jsou účtovány zvlášť dle tarifů přepravních společností a nebo dohodou o dopravě přímo s firmou www.atelierpaula.cz

V. Objednání

Objednatel dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Objednatel - spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou a všemi dalšími poplatky (balné apod.). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Zboží na objednávku je dodáváno a vyrobeno přímo na požadavek objednatele, zboží objednané ( vyrobené ) dle instrukcí kupujícího nelze vrátit.

Objednávat je možno následujícími způsoby:
- prostřednictvím elektronického obchodu www.atelierpaula.cz
- elektronickou poštou na adrese atelierpaula@email.cz

- osobně

- telefonicky.

Prodávající doporučuje objednateli provádět objednávky písemnou formou (e-mail) a uvést následující údaje:
- jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího
- IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
- konkrétní typ zboží
- rozměry stavebního otvoru
- způsob odebrání a dopravy
- dodací adresu
- všechny další údaje, které kupující považuje za důležité.

VI. Odstoupení od smlouvy

Prodávající má právo odstoupení od smlouvy pokud dojde k závažné technické chybě v provozu internetových stránek www.atelierpaula.cz, a výrobní změně- kterou prodávající nemůže sám ovlivnit např:

- výpadkem dodávky kvalitního materiálu smluvními dodavateli.

- změnou důležitých informací u již objednaného zboží objednatelem ,díky kterým dojde k neopravitelným vadám v plnění díla, které prodávající nemůže napravit.

- pokud dodavatel druhotných komponentů důležitých pro plnění díla, bez předešlého ohlášení zruší výrobu daného komponentu nebo jeho částí, a tím není možné objednané zboží dodat podle objednávky

- pokud subdodavatelé(sklenáři,vizážisté,kováři,lakýrníci atd.)nedodrží domluvené termíny,které mají zásadní vliv na splnění díla.

Objednatel - spotřebitel má právov souladu § 53 odst. 7 Obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci.

Zboží je objednatel - spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, v originálního obalu !!! , ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, rozbalené, nebude v originálním balení, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 Obč. z.). Peníze za vrácené zboží budou objednateli - spotřebiteli vráceny do 35 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy objednatelem.

Po přijetí bude zboží zkontrolováno, jestli není poškozeno, nebo zda nebylo mechanicky opotřebeno. - V případě, že je zboží v naprostém pořádku, bude vystaven DOBROPIS, který bude ve dvou provedeních zaslán objednateli s tím, že jeden objednatelem podepsaný výtisk bude prodávajícímu zaslán zpět v přiložené, oznámkované obálce i s přiloženým číslem účtu, na který bude odeslána peněžní částka.

- V případě poškozeného, nekompletního nebo rozbaleného zboží bude zboží vráceno zpět objednateli - spotřebiteli pro nedodržení smluvních podmínek pro vrácení zboží.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže objednatel - spotřebitel odstoupit od smluv:

a) na poskytování služeb, jestliže bylo dojednáno a od dohody už uběhlo 3 dny

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

c) na dodávku zboží upraveného ( objednaného ) na objednávku podle přání objednatele nebo pro jeho osobu, nestandardní objednané zboží

d) na dodávku veškerého zboží na OBJEDNÁVKU – vyráběno přesně dle požadavků a instrukcí objednatele

e) na dodávku zboží , porušil-li objednatel jejich originální obal,

f) při zásahu vyšší moci(povodeň,nemoc,atd) kterou vzhledem k charakteru ruční práce závisející na řemeslném umu jednotlivých řemeslníků nelze nahradit jinou osobou z oboru. 

Rozhodne-li se objednatel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy, s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup.

Objednatel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a objednatelem uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva objednatele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a objednatel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.

VII. Platební podmínky

Při objednávce zboží na objednávku bude objednateli vystavena zálohová faktura na 50% plnění z celkové ceny. Po připsání částky na účet bude zboží zadáno do výroby. Objednateli bude platba potvrzena e-mailem pro potvrzení o přijetí platby na účet firmy. V případě, že po zaplacení a s tím souvisejícím závazném objednání zboží na míru (dle konkrétních požadavků objednatele) objednatel stornuje objednávku, vznikne mu povinnost zaplatit smluvní pokutu ve výši 50% z ceny objednaného zboží

Možnosti provedení zálohové platby :

a) platba v hotovosti při objednání

b) platba předem bankovním převodem


Doplatek za objednané zboží:

je vyžadován vždy v hotovosti po předání hotového díla zákazníkovy.

(pokud se obě strany předem nedohodnou na jiném způsobu úhrady než v hotovosti při předání)

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

VIII. Dodací podmínky

Osobní odběr: Zboží může převzít pouze objednatel, osoba k tomu pověřená objednatelem, majitelem firmy nebo statutárním orgánem společnosti. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

Zasílání přepravní službou: Zboží je možno objednateli zaslat přepravní službou FOFR, TopTransem, firemní dopravou.

Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Pokud dojde v den dopravy ke změně původní nahlášené dodací adresy. Je objednatel povinen po domluvě s řidičem doplatit při dovozu příplatek 350,-Kč na místě řidiči, oproti hotovostnímu dokladu. (Faktura na požádání bude zaslána poštou).

Objednatel je povinen při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost obalu) podle přiloženého přepravního listu.Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s objednávkou - smlouvou o dílo tím, že zásilka je neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku objednatel od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: atelierpaula@email.cz a s dopravcem sepsat škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Na dodatečnou reklamaci neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky při dopravě nebude brán zřetel.

IX. Záruční podmínky

Práva a odpovědnost za vady je povinen uplatnit objednatel u prodávajícího v záruční době, jinak zaniknou, a to výhradně písemným oznámením doručeným do sídla prodávajícího. Doba od uplatnění práva a odpovědnosti za vady až do doby, kdy je objednatel povinen převzít opravené zboží se nepočítá do záruční doby. Záruční doba začne běžet ode dne převzetí opraveného zboží. Odstranění vad zajistí v záruční době prodávající na svoje náklady.

Podmínkou pro záruku je odborná montáž dodaného zboží podnikatelem z oboru nebo firmou z oboru,která vystaví po odborné montáži předávací protokol o funkčnosti výrobku a kompletnosti odvedené montáže.

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad nebo předávací protokol.

X. Závěrečná ustanovení

Zákazník, který je spotřebitelem, má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu z uzavřené objednávky(smlouvy o dílo), který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou.

Takový návrh se podává k České obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.coi.cz/, která je subjektem mimosoudního řešení takového sporu.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 6. září  2023 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.